RSS

แผนการสอน

วิชา พท 311 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว

TD 311 : Tourism Research Method  

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

(Bachelor of Arts in Tourism Development; BATD)

วิชาบังคับก่อน       พท  210  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว หรือ เทียบเท่า

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขั้นตอนในกระบวนการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการมองประเด็นวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ การออกแบบเครื่องมือ และวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความเพื่อเขียนรายงานวิจัย และการนำผลของการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

(บรรยาย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวมีความรู้ความสามารถจนก่อให้เกิดสมรรถวิสัย ( Competency) เกี่ยวกับ

 1. ความสำคัญและความจำเป็นในการทำวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 2. ประเภทต่างๆของการทำวิจัยและใครควรเป็นผู้ดำเนินการวิจัย
 3. กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
 4. สร้างเครื่องมือ การทดสอบความตรงและความเที่ยง ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
 6. การจัดทำโครงร่างงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยหรือลอกเลียนแบบจากผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

ข้อตกลงเบื้องต้น      ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องยอมรับและประพฤติปฏิบัติ คือ

 1. เข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอและแต่งกายเรียบร้อยตลอดจนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกครั้ง (คะแนน 10%) ขาดเรียน 1 ครั้ง ถูกตัด 2%
 2. จัดทำโครงร่างงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวกลุ่มละ 2 โครงการ (คะแนน 30%)  (โครงงานวิจัยเชิงปริมาณ และโครงงานวิจัยเชิงคุณภาพ)
 3. สอบย่อย (Quiz) ในระหว่างเรียน (10 %)
 4. สอบกลางภาค (Midterm) (20%)
 5. สอบปลายภาค (Final) (30%)

เกณฑ์การประเมินผล

A = 86 ขึ้นไป             B+ = 81 – 85            B = 76 – 80             C+ = 71 – 75

C = 66 – 70             D+ = 61 – 65           D = 55 – 60             F = ต่ำกว่า 55

หมายเหตุ   

 1. ไม่อนุญาตให้สอบแก้ตัวในกรณี ขาดสอบ นอกจากป่วยและจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้มาแสดง โดยนักศึกษาจะต้องมาติดต่อขอสอบและสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันนับจากวันที่การสอบเสร็จสิ้นลง
 2. ขอให้นักศึกษาตรวจสอบคะแนนและเกรดของรายวิชาให้ถูกต้องภายในเทอมถัดไป หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้สอนจะไม่รับพิจารณา

รายละเอียดของเนื้อหาวิชา

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.  บทนำสู่งานวิจัยกับการท่องเที่ยว15 พ.ย. 2555
 1. อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยว
2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย         ทางด้านการท่องเที่ยว
 1. ระบุวิธีการ ค้นหาความรู้ ความจริงได้ อย่างถูกต้อง
 2. แยกแยะประเภทของการวิจัยได้ถูกต้อง
 3. ทราบถึงประเภทและวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว
3.  ปัญหาการวิจัยด้านการท่อง     เที่ยวตลอดจนการวิเคราะห์     สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว
 1. ระบุวิธีการค้นหาปัญหาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
 2. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่ประเด็นปัญหางานวิจัยได้
4.  การเขียนวัตถุประสงค์สำหรับ     การวิจัย ขอบเขต และประโยชน์ที่จะได้รับในงานวิจัย
 1. ระบุวัตถุประสงค์สำหรับงานวิจัยได้
 2. เขียนขอบเขต  และประโยชน์ในงานวิจัยได้
 3. สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยบทที่ 1 ได้
5.  การตรวจเอกสารเพื่องานวิจัย      และการสร้างกรอบแนวความคิด  ตลอดจนตัวแปรและการวัดตัวแปรในงานวิจัย
 1. อธิบายถึงวิธีการตรวจเอกสารงานวิจัยได้ถูกต้อง
 2. ทราบถึงประเภทของตัวแปรและการวัดตัวแปร
 3. สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยบทที่ 2 ได้
6.  สมมติฐานสำหรับงานวิจัย
 1. ทราบถึงความหมาย ประเภทและความจำเป็นของสมมุติฐานสำหรับงานวิจัย
 2. อธิบายความสำคัญ ลักษณะและขั้นตอนในการตั้งสมมุติฐานสำหรับงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวได้
7.  การออกแบบการวิจัย
 1. สามารถระบุวัตถุประสงค์ของการออกแบบงานวิจัยได้
 2. สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเที่ยงตรงภายในและภายนอกของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
 3. สามารถแยกแยะการออกแบบวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองและแบบไม่มีการทดลองได้อย่างถูกต้อง
8. สอบ Midterm  (20 %) สามารถตอบคำถามได้ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ได้ โดยตั้งคำถามในการสอบกลางภาค จะเป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาในประเด็นที่ 1-7
9.  การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ
 1. สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณกับงานวิจัยเชิงคุณภาพได้
 2. ระบุวิธีและขั้นตอนในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณได้
 3. สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยบทที่ 3 ได้
10.  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
 1. อธิบายความหมาย และ เหตุผลที่ต้องมีการสุ่มตัวอย่างในงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว
 2. ระบุวิธีและขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างได้ถูกต้อง
11.  ข้อมูล และ การรวบรวมข้อมูล24 ม.ค. 2555
 1. สามารถอธิบายความ และประเภทของข้อมูลในงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวได้สามารถระบุคุณสมบัติของข้อมูลในการได้
 2. สามารถแยกแยะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
12.  การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยและการตรวจสอบเครื่องมือ
 1. สามารถสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลได้2.  ระบุเครื่องมือที่มีคุณภาพได้
13.  สถิติที่จำเป็นในงานวิจัย
 1. สามารถระบุสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลใน     แต่ละชนิดของข้อมูล
14.   การวิเคราะห์ข้อมูลในการ      วิจัย
 1. สามารถนำข้อมูลดิบ (Raw data) มาลง Cording form ได้อย่างถูกต้อง
 2. เข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS
15.  การเขียนรายงานและนำ      เสนอผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยว
 1. สามารถนำเอาข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้
 2. สามารถเขียนผลงานวิจัยจากตารางนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
16. สอบ Final ( 30 %)     สามารถตอบคำถาม ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยข้อคำถามจะเป็นการประยุกต์จากความรู้เป็นความเข้าใจ ไปสู่การนำเอาไปใช้ ซึ่งจะสอดคล้องคำอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์ของวิชานี้
Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: