RSS

การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ

28 May

วัตถุประสงค์

  1. สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณกับงานวิจัยเชิงคุณภาพได้
  2. ระบุวิธีและขั้นตอนในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณได้
  3. สามารถทำวิจัยเชิงคุณภาพได้
  4. สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยบทที่ 3 ได้

สรุปสาระสำคัญ

  1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
  2. ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
  3. การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  5. กรณีศึกษา ตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ

ใบงานที่ การวิจัยเชิงคุณภาพ

ให้นักศึกษาแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มๆ ละ … คน ทำโครงงานวิจัยเชิงคุณภาพรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กำหนดหัวข้อวิจัยเชิงคุณภาพดังต่อไปนี้

1)      ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

2)      ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการใส่หมวกกันน็อกเวลาขี่รถ

3)      ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อหอพักในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4)      ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการให้บริการห้องสมุด

2.  ผู้ให้ข้อมูลคือนักศึกษาจำนวน 5 คนจากคณะต่างๆ โดยให้ใช้เครื่องมือคือการสัมภาษณ์ แล้วจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1)      หน้าปก

2)      บทนำและสภาพปัญหา

3)      วัตถุประสงค์

4)      ขอบเขตงานวิจัย

5)      นิยามศัพท์

6)      ระเบียบวิธีวิจัย

i.      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ii.      การเก็บรวบรวมข้อมูล

7)      การวิเคราะห์ข้อมูล (วิเคราะห์เนื้อหาโดยตาราง) หาดัชนีข้อมูล สร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหา และผังความเชื่อมโยง

8)      ข้อสรุปงานวิจัยแบบอุปนัย

9)      ภาคผนวก

iii.      แบบถอดเทปการสัมภาษณ์

iv.      ภาพถ่ายการสัมภาษณ์

v.      ซีดีบรรจุวีดิทัศน์ระหว่างการสัมภาษณ์

 

เอกสารอ้างอิง

ไพศาล กาญจนวงศ์. 2553. ความพร้อมและการรับรู้ของผู้บริหารในการนำเอาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สุภางค์ จันทวานิช. 2551. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ด่านสุทธาการ พิมพ์ จำกัด

Advertisements
 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: