RSS

Category Archives: ##5 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การตรวจเอกสารเพื่องานวิจัย

วัตถุประสงค์

 1. อธิบายถึงวิธีการตรวจเอกสารงานวิจัยได้ถูกต้อง
 2. ทราบถึงประเภทของตัวแปรและการวัดตัวแปร
 3. สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยบทที่ 2 ได้

สรุปสาระสำคัญ

 1. ประโยชน์ของการศึกษาเอกสาร
 2. แหล่งที่มาของเอกสารและการสืบค้นหนังสือ
 3. หลักเกณฑ์และวิธีเลือก
 4. การอ่านและการจดบันทึก
 5. วิธีเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
 6. เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยบทที่ 2

ใบงานที่ การเขียนโครงร่างวิจัยบทที่ 2

           ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มให้เขียนโครงร่างวิจัยบทที่ 2 จากหัวข้อปัญหาที่ได้คัดเลือกไว้แล้วในใบงานที่ 2 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ทฤษฏี หรือแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

เกียรติสุดา ศรีสุข. 2549. ระเบียบวิธีวิจัย. เชียงใหม่: โรงพิมพ์ครองช่าง.

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2544.

 

Advertisements
 

Tags: ,