RSS

Tag Archives: ข้อมูล

ข้อมูล และ การรวบรวมข้อมูล

วัตถุประสงค์

 1. สามารถอธิบายความ และประเภทของข้อมูลในงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวได้สามารถระบุคุณสมบัติของข้อมูลในการได้
 2. สามารถแยกแยะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

สรุปสาระสำคัญ

 1. ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล
 2. การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัย
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือประเภทต่างๆ
 4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและลักษณะเครื่องมือที่ดี
 5. ตัวอย่างเทคนิคการสร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม)

ใบงานที่ ทำโครงร่างงานวิจัยบทที่ 3

ให้นักศึกษาทำโครงร่างงานวิจัยบทที่ 3 ตามหัวข้อที่ได้เลือกไว้แล้ว ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. สถานที่ในการวิจัย
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 3. เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย

Advertisements
 

Tags: , ,